.

.

.

میدانم که دراین دنیا
جایی جای پای محکمی دارم
هرچند که دوباره آنجارا نبینم...

ایزی ایزی تامام تامام :)))

  • نقـ طه

خالی از همه 

پر از تـــــــــــــــــــــــو ... *

*گاد . الله  . خدام /: 

+ سلام رفقای خاک گرفته اینجا :) 

  • نقـ طه

من هستم

Monday, 25 September 2017، 11:21 AM

 نوشتن میان این همه شورش فکر امکان پذیر نیست اما سعی میکنیم که باشیم :)

  • نقـ طه