.

.

.

میدانم که دراین دنیا
جایی جای پای محکمی دارم
هرچند که دوباره آنجارا نبینم...

قفسه کتاب هایم و پاره خط ها./1

Friday, 17 November 2017، 06:49 PM

خوشحالم که به حرفم گوش نمی کنی، این رفتارت را می پسندم، نشانه ی خوبی است، خوب بزرگت کرده ایم، کوچولو، به تو یاد داده ایم که فقط حرفهای #دلت را گوش کنی و بس.
راه درست برای بچه ها، هیچ وقت راه پدر و مادرشان نیست، هیچ وقت...

#دیوانه_وار
#کریستین_بوبن

  • نقـ طه

شخصا به این رسیده ام که وقتی ناراحتیم از کسی یا چیزی و می خواهیم همه ی کاسه کوزه ها :) را بر سرش بکوبیم باید سریع یک سوال ازخودمان بپرسیم؟ آیا حالمان خوب می شود از این کار و نتیجه اش مهم نیست ؟ یا برعکس. بعد می توانید این کار را بکنید:)

با این کار ما عواقب کارمان را می سنجیم و می دانیم که برای خودمان این کار را کرده ایم هرچه که باشد و می پذیریم و بعد از آن باید بگذریم و دیگر حتی فکر نکنیم به چرا های بعدش چون ما پرسیدیم و پذیرفتیم :)

  • نقـ طه

مضاف نکن فقط تکرار کن ...

Thursday, 2 November 2017، 08:38 PM

خوب یعنی پرسش دوستم داری؟

-خوب یعنی دوستت دارم. 

+ همین کافیه، دوستت دارم بیشتر هم نمی خواهم. چون می دانم بیشتر یا ابد یا یا برای آدم هایی ست که نمی فهمند که این کلمه خودش یک دنیاست و بیشتر و ابد نمی خواهد.

  • نقـ طه

یعنی..

Saturday, 7 October 2017، 11:50 PM

ی زمانایی خیلی خوبه و این خوب بودن ِ نگران کننده است فک کنم :/

  • نقـ طه

من هستم

Monday, 25 September 2017، 11:21 AM

 نوشتن میان این همه شورش فکر امکان پذیر نیست اما سعی میکنیم که باشیم :)

  • نقـ طه