.

.

.

میدانم که دراین دنیا
جایی جای پای محکمی دارم
هرچند که دوباره آنجارا نبینم...

گاهی بی گاهی ...

Friday, 4 May 2018، 10:32 PM

حس خوبی ندارم اینم ی قسمت از منه ! باید بپذیرمش تا تموم بشه مثل خیلی چیزای دیگه اگه نپذیری جوون به لب میشی...  

  • نقـ طه

من هستم

Monday, 25 September 2017، 11:21 AM

 نوشتن میان این همه شورش فکر امکان پذیر نیست اما سعی میکنیم که باشیم :)

  • نقـ طه